Informacja gospodarcza o firmach

Nawiązywanie współpracy z nowym kontrahentem powinno wiązać się z zasadą ograniczonego zaufania w celu uniknięcia potencjalnych strat wynikłych z niepożądanych działań wspólnika. W tym przypadku ważne jest zweryfikowanie przedsiębiorcy pod względem jego przeszłości gospodarczej, obecnie prowadzonych działań na rynku oraz dalszych zamierzeń. Profesjonalna analiza należy do zadań wywiadowni gospodarczych, których szereg zaawansowanych narzędzi pozwala na gruntowne prześwietlenie poczynań kontrahenta.

wywiadownia gospodarcza

Strategiczne zarządzanie informacją

W procesie analizy gospodarczej kluczowym jest odpowiednie zarządzanie zdobytymi informacjami oraz strategiczne ich wykorzystanie. Każdy przeprowadzany wywiad wymaga kooperacji ekspertów wielu różnych dziedzin – m. in. ekonomii, księgowości i finansów, marketingu – aby efekt końcowy był produktem rzetelnym i kompletnym.

Wywiad gospodarczy w trzech etapach

Opracowaliśmy trzy kroki analizy gospodarczej, by zmaksymalizować efektywność działań.

a) Uporządkowanie wiedzy o otoczeniu

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest usystematyzowanie dostępnych danych w celu poddania ich analizie. Aby tego dokonać, wywiadownia gospodarcza musi zadbać kolejno o:

 • Przepływ informacji w stanie ciągłym w trakcie wykonywania zlecenia nawet po dokonaniu wstępnego rozeznania,
 • Filtrowanie i selekcję materiałów przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi detektywistycznych,
 • Twórcze przetwarzanie pozyskanych danych, nie poddając się żadnemu określonemu schematowi postępowania – zamiast tego bycie otwartym na poddanie analizie pozornie nieznaczących szczegółów, celem wyeliminowania możliwości błędu czy przeoczenia,
 • W końcu, skonfrontowanie obserwacji i przedyskutowanie ich z Klientem celem poddania ich krytyce oraz ustalenia dalszego postępowania.

b) Analiza konkurencji

Na analizę konkurencji składa się szereg określonych działań, jakie należy podjąć, by zdobyć maksimum informacji o kontrahencie. Należy do nich wywiad w zakresie:

 • Oferowanych produktów i usług – analizy informacji ujętych w broszurach, prześledzenie polityki wprowadzania nowych produktów i usług, stosowanych technologii wytwarzania dóbr, różnorodności asortymentu i zmian w jakości użytych materiałów,
 • Finansów – prześledzenie zmiany wartości rynkowej przedsiębiorstwa, cen akcji,
 • Strategii cenowej – polityki cenowej, stosowanych metod oraz narzędzi oraz ich efektywności, zmian w zyskach/stratach,
 • Sprzedaży – analizy budżetowej, prognoz, potencjału rynkowego oraz wielkości portfela zamówień,
 • Badań rynku – ich efektywności, kontaktów kontrahenta z innymi podmiotami oraz osobami trzecimi,
 • Łańcucha wartości – sekwencji działań podejmowanych przez firmę celem pozyskania surowców, wytworzenia produktu i ostatecznego dostarczenia go Klientowi,
 • Benchmarkingu – analizy sprawdzonych wzorców postępowania poprzez systematyczne porównywanie przedsiębiorstwa z konkurentami lub wiodącymi na rynku firmami,
 • Strategii marketingowej – zamiarów przedsiębiorcy, planów fuzji i przejęć, wdrażania patentów,
 • Promocji – ogólnego wizerunku firmy, programu w zakresie public relations, efektywność prowadzonych działań z dziedziny reklamy i promocji,
 • Działalności internetowej podmiotu – aktywności kontrahenta w zakresie usług marketingu online, prześledzenie jego poczynań na portalach specjalistycznych oraz społecznościowych, analiza stron WWW podmiotu,
 • Personelu – schematu organizacyjnego firmy, hierarchii pracowników, doświadczeń osób zatrudnionych, procesów rekrutacyjnych, saldo zwolnień i przyjęć,
 • Klientów – opinii klientów o przedsiębiorstwie oraz oferowanych przez nie produktach i usługach, poziom lojalności, zmian upodobań.

c) Źródła informacji

Wiarygodne źródło informacji jest zarazem jedynym, w oparciu o które przeprowadzany jest wywiad gospodarczy. Opieranie analizy na niepewnych danych jest niedopuszczalne i niebezpieczne dla Klienta, zaś jedynym uzasadnieniem takiej formy działań jest potrzeba skonfrontowania wątpliwych przesłanek ze zleceniodawcą w przypadku gdy istnieje szansa, iż będzie on w stanie je potwierdzić i wykorzystać na swoją korzyść. Spośród źródeł pewnego pochodzenia należy wymienić:

 • Źródła informacji prawnych (m. in. wpisy do ksiąg wieczystych, zalecenia urzędów podatkowych, katastry),
 • Opublikowane wyniki badań (m. in. badania rynkowe prowadzone przez agencje prywatne oraz zlecane przez urzędy lub agendy urzędowe),
 • Korespondencję handlową i finansową,
 • Prasę ogólną i specjalistyczną,
 • Literaturę,
 • Nowe media (telewizja, radio, internet),
 • Banki danych,
 • Patenty,
 • Uczestnictwo w organizowanych przez podmiot wydarzeniach,
 • Stanie się klientem podmiotu.

Zobacz cennik